FORMULAR DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Informaţii generale

(a) Introducere

Prezentul formular de informare are scopul de a vă aduce la cunoștință detalii cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în legătură cu această prelucrare conform Regulamentului Uniunii Europene nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date („GDPR”) și a celorlalte prevederi legale aplicabile.

(b) Operator

Conform GDPR, calitatea de operator este deținută de Metro Digital Romania SRL, persoană juridică română, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/5428/2020, Cod Unic de Înregistrare RO43319098, adresă Oraș Voluntari, Șos. Pipera Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, et. 1, biroul nr. 1, jud. Ilfov (denumita in continuare „Metro Digital”). Metro Digital are responsabilitatea prelucrării datelor cu caracter personal, conform celor detaliate mai jos.

(c) Responsabilul cu protecția datelor

Aveți posibilitatea de a contacta oricând responsabilul nostru cu protecția datelor, folosind următoarele date de contact: e-mail dataprotection-ro@metro.digital

2. Informații legate de Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

(a) Datele personale prelucrate: datele dumneavoastră cu caracter personal menționate mai jos sunt prelucrate de Metro Digital:

  • Date colectate în procesul de înregistrare ca membru al Tech’N Trade CLUB („Clubul”): nume și prenume, e-mail, telefon, ocupația, domeniul de activitate, nivelul de carieră și poza.
  • Informații create în perioada în care dețineți calitatea de membru al Clubului: date rezultate din procesul de evaluare a calității de membru al Clubului.

(b) În cazul în care nu veți completa cu informații vreunul dintre spațiile indicate pentru înregistrarea ca membru al Clubului, nu veți putea fi înregistrat ca membru și nu veți avea acces în locația Clubului.

(c) Cum utilizăm datele personale? Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de Metro Digital în scopul gestionării calității dumneavoastră de membru al Clubului, pentru a vă permite accesul în locația Clubului și în vederea asigurării funcționării în condiții de siguranță și profesionalism a acestui Club.
Prelucrarea este întemeiată pe prevederile articolului 6, paragraful (1), literele (b), (c) si (f) din GDPR.

(d) Sursele de informare: datele cu caracter personal sunt fie (a) furnizate de dumneavoastră sau (b) create de noi în decursul procesului de recrutare.

(e) De ce utilizăm datele personale: prelucrăm datele dumneavoastră personale pentru că: (i) acest lucru este necesar pentru ca dumneavoastră să deveniți membrul al Clubului și pentru a avea acces în locația acestuia; (ii) acest lucru este necesar pentru gestionarea de către Metro Digital a calității dumneavoastră de membru al Clubului; (iii) dorim să ne asigurăm că activitatea Clubului se desfășoară în condiții de securitate și profesionalism; (iv) vor fi necesare pentru soluționarea oricărei dispute și administrarea eficientă a oricărui incident; (v) evaluăm calitatea dumneavoastră de membru al Clubului; (vi) urmărim permanent să respectăm obligațiile legale care revin Metrou Digital.

(f) Informațiile pe care le dezvăluim unor terți: datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate pe teritoriul Uniunii Europene către entități din cadrul grupului Metro, precum și către furnizori externi de servicii în vederea asigurării securității sistemului, gestionării calității dumneavoastră de membru al Clubului și în vederea asigurării funcționării în condiții de siguranță și profesionalism a Clubului.

(g) Stocarea datelor dumneavoastră personale: vom prelucra datele personale pe durata deținerii de către dumneavoastră a calității de membru al Clubului, la care se va adăuga termenul general de prescripție prevăzut de lege.

(h) Unde vor fi păstrate datele personale: datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi transferate in afara Uniunii Europene.

3. Drepturile dvs.

Puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor în orice moment la datele de contact indicate la punctul 1, litera (c) de mai sus, fără a fi necesar să respectați formalități speciale de notificare, pentru a vă exercita drepturile de care beneficiați conform legislației aplicabile. Aceste drepturi sunt următoarele:

(a) dreptul de a primi informații despre prelucrarea datelor și o copie a datelor prelucrate (dreptul de acces, articolul 15 din GDPR);

(b) dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau completarea datelor cu caracter personal incomplete (dreptul la rectificare, articolul 16 din GDPR);

(c) dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele au fost făcute publice, de a solicita informarea celorlalți operatori cu privire la solicitarea de ștergere a datelor (dreptul la ștergerea datelor, articolul 17 din GDPR);

(d) dreptul de a cere restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal (dreptul la restricționarea prelucrării datelor, articolul 18 din GDPR) ;

(e) dreptul de a primi datele cu caracter personal care privesc persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a transmite aceste date altui operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 din GDPR);

(f) dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal cu scopul de a opri această operațiune (dreptul la opoziție, articolul 21 din GDPR);

(g) dreptul de a împiedica luarea unei decizii despre dumneavoastră, care este bazată exclusiv pe prelucrarea automată, dacă respectiva decizie produce efecte juridice în ce va privește sau, în mod similar, va afectează semnificativ (articolul 22 din GDPR);

(h) dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro), daca apreciați că prelucrarea datelor cu caracter personal încalcă prevederile GDPR (dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere, articolul 77 din GDPR).